VEDTÆGTER FOR  ROMALT FITNESS

 

 

 

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Romalt Fitnessforening

Hjemsted er Randers Kommune

Adressen er Romalt Fitness, Romalt Boulevard 28, Romalt

Foreningen er stiftet d. 23. oktober 2008.

 

 

 • 2 Formål

Foreningens formål er at udøve fitness, motionsaktiviteter og andet kulturelt socialt virke for at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

For bedst muligt at realisere foreningens formål er det foreningens pligt at skabe et

varieret tilbud inden for fitness og motion.

 

For at forfølge foreningens formål skal foreningen tilbyde uddannelse af

instruktører og ledere til idrætslige, organisatoriske og administrative opgaver.

 

 

 • 3 Medlemskab af organisationer

Foreningen kan tilsluttes de organisationer, som bestyrelsen finder nødvendige for

foreningens arbejde.

 

 

 • 4 Medlemskab

Enhver kan optages som aktivt medlem. Ethvert medlem er pligtigt til at overholde de, til enhver tid, af bestyrelsen udfærdigede retningslinier og regulativer.

Hvis et medlem overtræder gældende retningslinier eller regulativer eller skader foreningens anseelse, kan bestyrelsen idømme vedkommende karantæne.

Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og formål eller har skadet foreningen. Eksklusionen skal vedtages med samme andel af de angivne stemmer som vedtægtsændringer. Det medlem, som mønskes ekskluderes, har ret til at tale sin sag på generalforsamlingen.

 

 

 • 5 Kontingent

Alle medlemmer yder kontingent efter de vedtagne satser. Disse fastsættes af bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen. Der betales kontingent forud periodevis.

 

 

 • 6 Foreningens ledelse

Med ansvar over for generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed,

varetages foreningens daglige drift af en bestyrelse.

De, der er med til at lede foreningen, er pligtige til at drage omsorg for, at det, der er

udtrykt i foreningens formålsparagraf, altid er det, der præger livet i foreningen.

 

 

 • 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af min. 5 medlemmer, den konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder midt i en valgperiode indsættes suppleant eller der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Når et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode, kan bestyrelsen foretage en omkonstituering, der gælder indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar for deltagelse i bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Udvalgene refererer til bestyrelsen, og bestyrelsen fastsætter rammer for de enkelte

udvalgs handlefrihed.

Bestyrelsen fører protokol over beslutninger på de i foreningen afholdte møder.

 

 

 • 8 Tegningsret

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, fører forhandlinger med autoriteter,

kommunen m.m.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller en af førnævnte inkl. et bestyrelsesmedlem.

Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt til foreningens optagelse af lån,

kræves dog underskrift af hele bestyrelsen.

Til varetagelse af den daglige foreningsførelse kan der meddeles prokura.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlige hæftelser.

 

 

 • 9 Ordinær generalforsamling

Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inden den 31. marts.

Indkaldelse skal ske ved opslag på foreningens aktivitetssted og på hjemmesiden senest 30 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år, herunder kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelse.

På lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. (Formand + 1)

På ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. (Kasserer + næstformand + 1)

 1. Valg af revisor. På valg hvert år.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer, som er fyldt 16 år. Formand og

kasserer skal dog være mindst 18, da de tegner foreningen.

Alle valg gælder for 2 år.

Afstemning afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte (se dog § 11 og 12).

De vedtagne beslutninger indføres i referatet af generalforsamlingen. Referatet skal

underskrives af dirigenten og referenten.

 

 

 • 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når 1/3 af de aktive og restancefrie medlemmer fremsætter skriftligt og begrundet begæring herom.

Annoncering som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af dagsorden.

 

 

 • 11 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Senest 14 dage inden generalforsamlingen indgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorens påtegning.

Foreningens folkevalgte revisorer har mulighed for at foretage uanmeldt revision.

Over foreningens medlemmer føres fortegnelse, der altid skal være ajourført.

 

 

 • 12. Vedtægtsændringer

Eventuelle vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling.

Forslaget skal være fremsendt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens

afholdelse.

For at en vedtægtsændring kan ske, skal mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemme for.

 

 

 • 13 Opløsning

Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger,

der afholdes med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum, og når mindst 2/3 af de

fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele til godkendte folkeoplysende foreninger i Romalt til idrætslige og/eller kulturelle formål

Vedtaget på generalforsamlingen d. 23. 10. 2008.